Opetusministerin tervehdys Metropolia AMKn opiskelijoille MetroSport-tapahtumassa Olympiastadionilla 10.9.2013

Puheita

Minulla on ilo ja kunnia olla avaamassa teille uutta lukuvuotta 2013. Opiskeluaika on mitä parhainta aikaa elämässä. Vaikka opiskeluaikaan liittyy paljon myös huolta ja stressiä, milloin opintojen etenemisestä, milloin toimeentulosta, milloin ihmissuhteista sekä siitä mikä minusta tulee isona, on se myös aikaa joka antaa teille paljon. Elämä on täällä, tässä ja nyt.

Opintojenne aikana teillä on mahdollisuus päästä syventymään oman alanne sisältökysymyksiin, tehdä töitä mielenkiintoisissa projekteissa ja harjoitteluissa sekä tavata paljon uusia ihmisiä. Käyttäkää tämä hieno ja tärkeä aika hyödyksenne.

Viimeisimmästä etenkin voi olla teille opiskelijoille sellaista hyötyä, jota voi olla vaikeaa tässä vaiheessa opintoja tunnistaa. Työelämässä, erityisesti ensimmäisen työpaikan hankinnassa on tiedettävästi eniten merkitystä verkostoilla – opiskeluissa tai oppilaitoksen järjestötoiminnassa tutuiksi tulleet kaverit voivat olla juuri niitä kontakteja työpaikoilla, jotka auttavat piilossa olevien työpaikkojen löytämisessä.

Opiskelijakunnilla on ammattikorkeakouluissa aivan keskeinen asema siinä, että erilaiset, eri kaupungeista kotoisin olevat eri alojen opiskelijat löytävät toisensa. Opiskelijakunta-aktiviteettien kautta on mahdollista luoda ystävyyssuhteita, jotka kantavat pitkälle. Olen tietoinen, että juuri tänään käynnistetään ehdokasasettelu oman opiskelijakuntanne METKAn edustajistovaaleihin. Kannustankin teitä osallistumaan aktiivisesti vaaleihin ja tuette myös sillä tavoin opiskelijakuntaanne. Opiskelijakunta, nimittäin, olette te itse ja te päätätte sen suunnasta ja toiminnasta.

Hyvät opiskelijat ja ammattikorkeakoulun henkilöstö.

Ammattikorkeakoulut ovat ensiarvoisen tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Niiden merkitys käytännön osaamisen sekä tiedon ja tutkimuksen välimaastossa, työelämämme kehittämisessä sekä sovellettavissa olevien innovaatioiden tuottamisessa on elinkeinoelämämme ja kilpailukykymme kannalta erittäin keskeistä. Juuri siksi hallitus suuntaa huomiotaan ammattikorkeakoulujen toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen.

Käynnissä olevalla ammattikorkeakoulu-uudistuksella pyrimme vahvistamaan ammattikorkeakoulujen itsehallintoa, vastaavasti kuin teimme yliopistojen kanssa muutamia vuosia sitten. Ammattikorkeakoulu-uudistuksessa olemme parhaillaan vaiheessa, jossa kaikki nykyiset ammattikorkeakoulut hakevat syyskuun loppuun mennessä uusia toimilupia. Hallitus päättää vuoden loppuun mennessä näistä koulutusvastuista ja muista toiminnan edellytyksistä. Odotamme siis mielenkiinnolla myös Metropolia-ammattikorkeakoulun esitystä ja tulemme peilaamaan esitystä suhteessa valtakunnalliseen koulutustarpeeseen.

Korkeakoulujen kehittämiselle on runsaasti taloudellisia, yhteiskunnallisia ja korkeakoulupoliittisia syitä.  Kaikkein tärkeintä on kuitenkin voimavarojen suuntaaminen opiskelijalähtöisen osaamisen kehittämiseen. Takaamalla opiskelijoillemme kunnolliset edellytykset opintoihin ja hyvät tukipalvelut, on opintoja helpompi viedä eteenpäin toivotussa tahdissa. Tarpeita vastaavat kirjasto-, kansainvälistymis-, liikunta- ja terveyspalvelut ovat opiskelijoille ja opintojen etenemiselle tärkeitä työkaluja. Samalla pidän tärkeänä, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset ratkaistaan kestävällä tavalla.

On hyvä pitää mielessä, että tämän päivän opiskelijat ovat niitä, jotka huomenna kehittävät, ideoivat ja päättävät yhteisistä asioista. Näiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Samalla tavoin henkilöstö on avainasemassa korkeakouluyhteisön kehittymisessä. Henkilökunnan hyvinvointi heijastuu opiskelijoihin, jolloin vaikutukset kertautuvat. Työympäristöllä ja siinä tapahtuvalla vuorovaikutuksella on suuri merkitys henkilökunnan työkyvylle, opiskelijan opiskelukyvylle ja koko yhteisön hyvinvoinnille.

Hyvät opiskelijat ja arvoisa henkilökunta,

Kolmas asia, jota haluan osallistumisen ja ammattikorkeakoulu-uudistuksen lisäksi käsitellä tervehdyksessäni liittyy koulutuksen laadun kehittämiseen entistäkin paremmaksi. Tässä asiassa haluan Suomen ja suomalaisten korkeakoulujen siirtyvän kansainväliseen kärkeen myös digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäjänä.

Online-kurssit ja kansainvälinen verkosta löytyvä koulutustarjonta haastaa parhaillaan perinteistä koulutustarjontaa. On iso kysymys ratkaista miten voimme hyödyntää korkeakoulutuksessa uusia opiskeluvälineitä ja uutta tarjontaa. Opiskelijat voivat olla tässä eturintamassa miettimässä miten näitä välineitä ja internetsovellutuksia voitaisiin hyödyntää. Voitaisiinko online-kursseilla esimerkiksi madaltaa kynnystä kansainväliseen yhteistyöhön, saada parasta mahdollista osaamista käyttöön kaikilla koulutusasteilla ja kursseilla sekä luoda entistä monipuolisemmat mahdollisuudet vuorovaikutukseen ja kehittymiseen. Miten tätä voitaisiin suuremmassa mittakaavassa hyödyntää osana opintoja, kaikilla aloilla?

Ministerinä toivon myös, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessit ovat korkeakouluissa kunnossa ja opiskelijoille on selvää miten aiemmin opittua on mahdollista hyödyntää osana tutkintoon johtavaa koulutusta. Meillä on monia mahdollisuuksia tiivistää opintoaikoja, mutta näiden toimien toteutumisessa toivon erityisesti opiskelijoiden aktiivisuutta ja henkilöstöltä kehittämisintoa!

Kansainvälistyminen kuuluu ammattikorkeakouluissa jokaiselle, jokaisella opiskelijalla on oikeus osallistua kv-toimintoihin tavalla tai toisella. Jollekin vaihto voi olla mielenkiintoisin ratkaisu, toiselle osallistuminen vieraskieliseen opetukseen. Kansainvälisyys on luonteva osa korkeakoulutusta. Ammattikorkeakoulut tarjoavat opetusta, tietoja ja valmennusta kv-taitoihin, jotta jokaisella valmistuvalla opiskelijalla on mahdollisuudet toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä tai työpaikassa. Toivonkin, että otatte kaiken irti opinnoistanne myös tässä suhteessa .

Dear students, I am glad that Metropolia is such a multicultural study environment. I want to say especially to the Finnish students that you have such an amazing international study environment that you should take full advantage of it! Meet people from different cultural backgrounds, use different languages and learn together with the international students. This is an asset that you have as students and you should use it. On the other hand, it is the responsibility of us all to make our international students and staff to fell welcomed.

I wish you a joyful day and all the best for your studies!

Julistan lukuvuoden 2013 avatuksi.

Kiitos.