Puhe Vuoden Liikkuva koulu -palkintojenjakotilaisuudessa Helsingissä 9.10.2013

Puheita

Arvoisa yleisö,

Minulla on ilo ja kunnia olla täällä Liikkuva koulu – seminaarissa mukana ja luovuttamassa tämän vuoden Liikkuva koulu – palkinnot. On hienoa, että olemme saaneet tämän ohjelman avulla nähdä ja kuulla, miten eri puolilla Suomea edistetään aktiivista koulua.

Hyvät kuulijat,

Liikkuva koulu – ohjelma alkoi pilottivaiheella 2010–2012 ja on nyt osa hallitusohjelmaa.

Ohjelman tehtävänä on kehittää aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä peruskoululaisille.  Liikkuva koulu on ensimmäinen valtionhallinnon tasolla koordinoitava hanke, jonka myötä hyviä käytäntöjä levitetään eri puolille Suomen kouluja.

Liikkuvien koulu -ohjelman kouluverkostoon kuuluu jo nyt lukuvuonna 2013-2014 useita satoja kouluja ympäri Suomea. Näiden koulujen avulla edelleen kehitetään koulupäivän liikunnallistamisen malleja ja kootaan niitä edelleen koko Suomessa hyödynnettäväksi. Hallitusohjelman mukaisesti Liikkuva koulu -ohjelman toteutuksesta on sovittu hallituskaudeksi vuoteen 2015 asti. Ohjelman rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja ohjelman ohjaus toteutetaan ministeriön ja Opetushallituksen yhteistyöllä.

Hyvät seminaarivieraat,

Peruskoulun suuri tavoite on pitkään jo ollut koulutuksellisen tasa-arvon parantaminen. Peruskoulua rakennettaessa ja kehitettäessä on haluttu, että jokaisella tulee olla taustastaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa unelmansa. Koulutuksellinen tasa-arvo muodostaa perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Opetuksella ja koulutuksella luodaan hyvinvointia ja tulevaisuutta joka päivä.   Liikunnan positiivinen vaikutus terveyteen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä tätä kautta myös koulussa menestymiseen on ilmeinen. Tästä on olemassa myös tutkittua tietoa, josta on hiljattain kirjoitettu näyttävästi muun muassa ruotsalaisissa lehdissä. Satsaukset liikuntaan parantavat oppimistuloksia ja tukevat erityisesti poikien kouluvalmiuksia. Näitä oppeja tulee meilläkin tarkkailla.

Monipuolinen liikuntakasvatus tukee myös kasvua itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä luo valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Tämä ainutlaatuinen, kaksi eri asiaa yhdistävä oppimistapa erottaa liikunnan muista oppiaineista.

Monet tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että suomalaisten fyysinen ja henkinen hyvinvointi on kehittynyt huonompaan suuntaan. Enemmistö suomalaislapsista liikkuu tällä hetkellä terveytensä ja hyvinvointinsa näkökulmasta liian vähän. Erityisen tärkeänä pidän oman terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä aktivointia ja liittämistä mukaan liikuntatalkoisiin. Keskeistä oppilaalle on liikuntatarpeen tyydyttäminen, liikunnasta saatu ilo ja muut elämykset, mahdollisuus kehittää itsetuntemusta ja vahvistaa itsetuntoa.

Perusopetuksen liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Laadukas liikunnanopetus tarjoaa lapsille ja nuorille sellaisia elämän eväitä, joiden pohjalta hänen on mahdollista sisäistää liikunnallinen ja omaa hyvinvointia edistävä elämäntapa. Laadukas liikunnanopetus luo lapsille ja nuorille liikkuvan elämäntavan jatkumoa ja vahvistaa heidän omaehtoista liikkumista myös kouluajan ulkopuolella. Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen pienestä pitäen lisää lapsen ja nuoren todennäköisyyttä harrastaa liikuntaa myös aikuisena.

Hyvät kuulijat,

Haluan korostaa aiempaa osallistuvamman, liikkuvamman, luovemman ja kielellisesti rikkaamman koulun merkitystä. Samalla on tärkeää, että uusissa opetussuunnitelman perusteissa painotetaan vahvasti lasten kasvatusta eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen, yhteisöllisyyteen ja hyviin tapoihin.

Valtioneuvosto antoi viime kesäkuussa asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Opetushallitus käynnisti syksyllä valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea esiopetuksen ja koulun kehittämistä kasvuyhteisöinä yhtä lailla kuin entistä parempina oppimisympäristöinäkin. Tavoitteisiin perustetyössä tullaan pyrkimään vahvistamalla kasvun ja oppimisen jatkumoa sekä oppijan kehitysvaiheen huomioon ottamista. Uudet opetussuunnitelman perusteet valmistellaan vuoden 2014 loppuun mennessä ja siten, että asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta 1.8.2016 lukien.

Arvoisa yleisö,

Liikuntatunnit muodostavat koululiikunnan kivijalan.  Myös koulupäivien aikana ja sen välittömässä läheisyydessä tapahtuvan liikunnan edistäminen on tärkeää. Tätä voimme toteuttaa koulumatkoilla, välitunneilla, osana oppiaineiden välistä yhteistyötä sekä kerhoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan parissa. Koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa lähtökohtana on ennen kaikkea ajattelutavan muutos. Kyse ei ole vain hetken kestävästä interventiosta, vaan pysyvän toimintakulttuurin muutoksesta, joka vaatii rakenteiden luomista ja kehittämistä sekä jokaisen henkilön sitoutumista. Lasten ja nuorten osallistuminen mahdollistavat sen, että toimintaa kehitetään heille luontaisella tavalla.

Meillä on vielä paljon tehtävää lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja liikunnan roolin lisäämisessä. Siksi Liikkuva koulu-kaltaisia hankkeita ovat erityisen tärkeät ja Te, hyvät kuulijat, teette tärkeää työtä lastemme ja nuortemme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi!

Liikkuva koulu -ohjausryhmän esityksestä Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus  jakavat tänä vuonna kolme Vuoden Liikkuva koulu 2013 -palkintoa. Tänä vuonna kuntapalkinnon saavat sekä suuri kaupunki että pieni kaupunki, joissa onnistumisen edellytykset usein poikkeavat toisistaan. Palkituissa kunnissa Liikkuva koulu -toimintaa on jo saatu onnistuneesti levitettyä ja vakiinnutettua useisiin kouluihin. Ohjausryhmä painotti tämän vuoden valinnoissa erityisesti Liikkuva koulu -toiminnan vakiinnuttamista luonnolliseksi osaksi normaalia kouluarkea, jotta toiminnalla on jatkuvuutta, ja kunnan sitoutumista toiminnan kehittämiseen.

Nyt kutsun ohjausryhmän puheenjohtajan, OKM:n liikuntayksikön ylitarkastaja Hannu Tolosen kanssani jakamaan Vuoden Liikkuva koulu 2013 -palkinnot.

Kiitos!